Careers

หน้าที่รับผิดชอบ

- สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย
- พบลูกค้าเพื่อหาตลาดและนำเสนอสินค้า
- ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านแก่ลูกค้าและพนักงานขาย
- จัดทำสเปคสินค้า แคตตาลอค
- ประสานงาน ร่วมวางแผนงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาอณูพันธุศาสตร์, พันธุวิศวกรรมศาสตร์, พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง 
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
- มีความทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบสูง และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
- หากมีประสบการณ์ด้าน NGS หรือ Bioinformatics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

สมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย
- พบลูกค้า เพื่อหาตลาดและนำเสนอสินค้า
- ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน molecular แก่ลูกค้าและพนักงานขาย
- จัดทำสเปคสินค้า แคตตาลอค คู่มือการใช้งานสินค้า
- ประสานงาน ร่วมวางแผนงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาอณูพันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
- เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- มีความทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบสูง และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

สมัครตำแหน่งนี้