Webinar Certificate

Webinar Certificate : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากร (Training for the trainer) หลักสูตร “Next generation sequencing” ครั้งที่ ๑

ตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร (Certificate of Participation)
โดยใส่ชื่อ-นามสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
(*กรุณากรอกชื่อให้ตรงกับที่ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน)