Product Articles

SARS-CoV-2 Next Generation Sequencing (NGS) ด้วย QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 kit

SARS-CoV-2 Next Generation Sequencing (NGS) ด้วย QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 kit

      จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 นั้น ไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปหลายสายพันธุ์ ส่งผลความสามารถในการแพร่ระบาด อาการ และความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการตรวจวินิจฉัย และวิจัย เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในระดับจีโนม ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ว่ามีการกลายพันธุ์แบบใด ตำแหน่งใดบ้าง จึงมีความสำคัญกับเหตุการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างมาก

รูปที่ 1 การกลายพันธุ์ของ SARS-CoV-2

     แต่ด้วยปริมาณของตัวอย่างที่เก็บได้จากผู้ป่วยในแต่ละครั้งมีปริมาณน้อย ทำให้ปริมาณของไวรัสที่ได้น้อยตามไปด้วย จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มปริมาณจีโนมของไวรัสก่อนที่จะทำ Library prep โดย QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 kit ของ QIAGEN นั้นเป็น All-in-one kit ที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยเริ่มตั้งแต่การเพิ่มปริมาณจีโนมของไวรัส และการติด index พร้อม Library amplification ภายในชุดเดียว ทำให้สามารถเตรียม Library prep เสร็จได้ภายใน 1 วัน ซึ่งในชุดมีองค์ประกอบสำคัญคือ

  1. RP primer (random hexamer) และ EZ Reverse Transcriptase สำหรับสร้าง cDNA

  2. Primer มากกว่า 550 primer ครอบคลุมจีโนมของไวรัส ที่มีขนาดถึง 29.9 kb สำหรับเพิ่มปริมาณยีนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

  3. QIAseq Bead สำหรับทำบริสุทธิ์ DNA

  4. QIAseq DIRECT UDI ที่มีส่วนผสมเป็น index และ Forward, Reverse Primer สำหรับ index โดยจะมี index ให้เลือกใช้ถึง 384 index โดยแยกเป็น 4 set (A-D) แต่ละ set จะมี 96 index

รูปที่ 2 QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 kit

รูปที่ 3 ขั้นตอนการทำงาน

     หมายเหตุ: สามารถใช้งานได้กับเครื่อง Illumina NGS platforms รุ่น iSeq 100, MiniSeq, MiSeq, NextSeq 500/550, HiSeq 2500, HiSeq 3000/4000 และ NovaSeq 6000.

Ordering Information

Product

Cat No./ID:

QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit A

333891

QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit B

333892

QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit C

333893

QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit D

333894

QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 HT (A-D)

333898

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่

https://www.qiagen.com/us/products/next-generation-sequencing/rna-sequencing/qiaseq-direct-sars-cov-2-kits/?clear=true&clear=true#orderinginformation หรือ ติดต่อแผนก Technical Support E-mail: techsupport@biodesign.co.th หรือ Info@biodesign.co.thหรือ https://www.facebook.com/BioDesignTH

“บทความผลิตภัณฑ์โดย คุณเทวฤทธิ์ สูงรุ่ง ”