About Us

About BioDesign

เกี่ยวกับไบโอดีไซน์

บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Life Science ของ QIAGEN ให้แก่ห้องปฏิบัติการทางอณูชีววิทยาในมหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงานรัฐบาล, โรงพยาบาล, และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับงานวิจัยทางอณูชีววิทยาอย่างครบวงจร

ทั้งน้ำยา เครื่องมือ วัสดุภัณฑ์มากมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างแยกสกัด ทำตัวอย่างให้บริสุทธิ์ ไปจนถึงเครื่องระบบอัตโนมัติที่นำทุกขั้นตอนเข้ามาไว้ด้วยกัน และซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลที่ได้มาจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าในงานวิจัยด้านต่าง ๆ