Careers

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน และจัดทำโปรโมชั่นสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท
 • ดูแล และจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น ใบปลิว, โบรชัวร์, โปสเตอร์, ธงโรลอัพ, จดหมายอิเล็คทรอนิก รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งช่องทาง Online และ Offline
 • ออกแบบ และตรวจสอบข้อความ artwork และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ และสามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลของแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • ติดต่อประสานงานและสื่อสารกับทีมงานแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบสื่อ เพื่อมอบหมายงาน และประสานงานกับ Graphic Designer
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริการ รวมถึงจัดทำใบเสนอราคา รายละเอียดสินค้า ให้ลูกค้าที่สอบถามมาทางโทรศัพท์ อีเมล และสื่อออนไลน์
 • ส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มมูลค่ายอดการสั่งซื้อ
 • รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • คีย์ข้อมูลรายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์
 • คีย์ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่นงานออกบูธ อีเวนท์ แบบสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานแผนกต่าง ๆ ในองค์กร และบริษัทในเครือ
 • มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแผนกอื่นเมื่อมีความต้องการ
 • รับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานเอกสาร เช่น Microsoft word, Excel, Power point, Acrobat และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ  ฟัง พูด เขียน  ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน  และมีความรับผิดชอบในการทำงาน/ ทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และติดต่อประสานงานได้ดี